Čo je to mediácia?

Mediácia je neformálny spôsob riešenia konfliktov, pri ktorom účastníci sporu za pomoci neutrálnej osoby - mediátora dosahujú mimosúdnu dohodu, ktorá uspokojí ich potreby.

Cieľom mediácie je pomoc pri zvládnutí konfliktnej situácie, tým že strany sporu lepšie pochopia podstatu konfliktu, vlastnú situáciu a ich skutočné záujmy. Mediácia podporuje spoluprácu a slušnosť pri riešení konfliktov a tým zlepšuje vzájomné vzťahy a prípadne poskytne i model pre riešenie sporov do budúcnosti. Ďalším cieľom je vytvoriť a spísať zrozumiteľnú a prakticky uskutočniteľnú dohodu, ktorá je prijateľná pre všetky zúčastnené osoby.

Mediácia sa riadi základnými zásadami, ktorými je dobrovoľnosť, dôvernosť, nestrannosť a neutralita mediátora, sloboda rozhodovania, prevzatie zodpovednosti a využívajú sa komunikačné postupy smerujúce k zmieru.

Aké druhy sporov možno riešiť mediáciou?

Manželské, partnerské a rodinné spory: spory súvisiace s rozvodom a vzťahmi po ňom (starostlivosť o maloleté dieťa, zastupovanie dieťaťa a správa jeho majetku, výživné, rodičovské práva a povinnosti), rodinné spory - pred, počas a po všetkých zmenách v rodine - konflikty medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi, úteky z domova, trávenie voľného času členov rodiny, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke...

Komunitné spory: napríklad v rámci spoločenstva vlastníkov domu (podmienky, dohody, údržba majetku)

Susedské vzťahy: (domáce zvieratá, hluk, parkovanie, podmienky údržby a majetku), mládež (malé hádky, skupinové aktivity, konflikty s inštitúciami),

Občianskoprávne spory: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory...

Spotrebiteľské spory, t.j. všetky spory, ktoré vznikajú zo zmlúv, ktoré uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Obchodné spory medzi podnikateľmi (kontrakty, služby, parkovanie, dodávateľsko-odberateľské vzťahy), rozviazanie partnerstva, kontraktačné záležitosti (platby, poskytovanie služieb, spokojnosť zákazníka), konštrukčné chyby, finančné a majetkové záležitosti.

Pracovné a pracovnoprávne spory: ukončenie pracovného vzťahu, neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, personálne otázky, diskrimináciu a násilie na pracovisku (mobbing, bossing), náhrada škody v pracovno-právnom vzťahu, pracovné úrazy.

Ktoré prípady sú nevhodné pre mediáciu?

 • Konflikty spojené s násilím ( napr. domáce násilie v rodinnej mediácii)
 • Konflikty, pri ktorých sú predmetom sporu základné ľudské práva a ústavné práva
 • Problematická môže byť mediácia s osobami, ktoré sú dlhodobo závislé napr. na liekoch a omamných a psychotropných látkach ( alkohol, drogy), prípadne majú psychické alebo mentálne poruchy.
 • Mediácia medzi stranami vo veľmi zjavnej nerovnosti ( napr. finančné rozdiely, vzťah nadriadenosti podriadenosti a pod.)
 • Dlhodobé hlboké emocionálne vzťahové krízy

Kto je to mediátor?

Mediátor je nestranný a nezávislý odborník, ktorý je registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona 420/2004 Z. z. o mediácii.

Strany si samé vyberajú mediátora. Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie, výška odmeny sa spravidla určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii.

Ako mediácia prebieha?

Mediátor vedie klientov osobitným procesom mediácie od pôvodných postojov a pozícií, ktoré obom stranám nevyhovovali, zistením ich skutočných záujmov a potrieb, k určeniu možností riešenia a k dosiahnutiu mimosúdnej dohody, ktorá je pre strany záväzná.

Mediácia má niekoľko fáz. Zákon upravuje ako mediácia začína a kedy končí.

Začatie mediácie má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Mediátor nemá právomoc rozhodnúť spor za zúčastnené strany.

Mediácia alebo súdne konanie?

Výhody mediácie oproti súdnemu konaniu

 • Mediácia je neformálna
 • Strany hľadajú riešenia, ktoré vyhovujú obom stranám
 • Mediácia je rýchlejšia a lacnejšia
 • Mediáciou sa nenarúšajú vzťahy medzi spornými stranami, zlepšuje možnosť pokračovať vo vzájomnej spolupráci
 • Zabezpečuje diskrétnosť a mlčanlivosť
 • Mediačné stretnutia sú neverejné

Ak súdne konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru ( mediácie):

 • do začiatku pojednávania, vráti sa im 90% zo zaplateného poplatku
 • po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku
 • vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.

Mediácia sa okrem iného končí dňom, kedy účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu.

Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou.

Mediácia v prípadoch, ak je aspoň jedna zo zúčastnených osôb v hmotnej núdzi

Riešiť spor mediáciou môžete aj ak ste v hmotnej núdzi. Ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu, patrí mu odmena podľa tohto zákona.

Právne predpisy podľa ktorých postupuje mediátor najčastejšie:

 1. zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (účinnosť od 1. júla 2016), zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (účinnosť od 1. júla 2016),
 3. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov,
 4. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov,
 5. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
 6. zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 7. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi,
 8. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi,
 9. zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 10. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 424/2015 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov,
 11. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 12. zákon č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 13. zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine,
 14. zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce,