PORADŇA

Pred časom sme požičali peniaze bratrancovi mojej ženy, ktorý staval dom. Sľúbil, že najneskôr po roku nám ich vráti, ale nevrátil a dokonca mám pocit, že sa predo mnou zatajuje. So ženou sme sa pre to aj pohádali, lebo ja ho chcem dať na súd, ale ona nechce, že bude to bude hanba. Mám aj papier, kde sa mi podpísal pôžičku a boli pri tom aj svokrovci. Čo mám urobiť?


Chápem, že ste v zložitej situácii, lebo ste požičali peniaze príbuznému, ktoré v dohodnutom čase nevrátil a rodina vám nedovolí podať žalobu na súd. Z toho čo píšete, nie je zrejmé, či máte uzavretú zmluvu o pôžičke alebo dokonca uznanie dlhu podľa platného práva, rovnako nepíšete kedy k tejto pôžičke došlo, lebo tu je dôležité ustriehnuť premlčaciu dobu. Premlčanie pri zmluve o pôžičke plynie odo dňa kedy ste si dohodli splatnosť pohľadávky ( t.j. ten dátum kedy vám mal dlh vrátiť) a doba je 3 ročná. V prípade ak ste si dohodli splátky, premlčanie plynie pre každú splátku osobitne.
Veľmi často sa však pri takýchto sporoch využíva práve mediácia. Vo vašom prípade je vhodná aj preto, že sa o nej nemusí dozvedieť okolie, lebo tak strany ako aj mediátor sú povinní zachovávať mlčanlivosť, ak sa nedohodnú inak. Uložením dohody o začatí mediácie do centrálneho notárskeho registra listín sa rovnako zastavuje plynutie premlčacej doby. Prípadná mediačná dohoda týkajúca sa splatenia pôžičky bude pre obe stany záväzná, je možné aj jej spísanie napríklad vo forme notárskej zápisnice a vtedy pri neplnení môžete dať priamo podnet na exekučné vymáhanie.

Späť