PORADŇA

Aj keď som už dva roky rozvedená, zatiaľ sme si nerozdelili spoločný majetok. V byte som zostala bývať ja s deťmi, bývalý manžel sa odsťahoval a vzal si aj auto a nejaké veci. V poslednom čase mi však vyvoláva, že mu mám vyplatiť polovicu ceny bytu. Na kúpu bytu však dali peniaze hlavne moji rodičia. Aj auto sme kúpili za manželstva, aj keď ho používal len on. Nemá sa na to prihliadať?

Irena K.


Pani Irena, vaša otázka sa týka vyporiadania spoločného tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ktoré zaniklo vo vašom prípade rozvodom a doteraz ste to nevyriešili.
Ak sa s bývalým manželom nedohodnete o rozdelení majetku do troch rokov od zániku manželstva, prípadne dovtedy jeden z vás nepodá návrh na súd, alebo nezačne mediácia platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, tak bývalí manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich tieto veci výlučne užíva ako vlastník pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach (napríklad byt) platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch sú rovnaké. To isté platí aj o spoločných majetkových právach, čiže napríklad aj o dlhoch a pôžičkách.
Čím skôr by ste si teda tento majetok mali rozdeliť, pričom zásady vyporiadania upravuje občiansky zákonník. Podľa nich sa vo vašom prípade bude hodnotiť aj rozdelenie hodnoty bytu, konečná výška podielov nemusí byť rovnaká. Ak nie ste schopní dospieť k spoločnej dohode sami, je veľmi vhodným riešením mediácia. Navyše, tento spôsob vzájomného vyporiadania je zvyčajne menej finančne a časovo náročný než súdne konanie. Dohoda sa má vzťahovať na všetok majetok a na všetky veci, ktoré patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Mediačná dohoda je písomná a teda slúži aj ako potvrdenie o vyporiadaní majetku a rovnako môže byť podkladom pre zápis zmeny ohľadne nehnuteľností na príslušnom katastri. Aj v rámci mediácie môžete svoje tvrdenia podložiť výpoveďami svedkov ( napr. v tomto prípade vašich rodičov, ohľadne financovania kúpy bytu), znaleckými posudkami, dokladmi o kúpe vecí a podobne.
Ak by ste sa nedohodli, alebo jeden z vás by nesúhlasil s mediáciou, môžete dať návrh na príslušný súd na vyporiadanie BSM.

Späť