Cenník mediátorky - základné úkony

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

Cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje písomnou dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnených na mediácii.

Úkony súvisiace s mediáciou
Preštudovanie sporu, administratíva, režijné poplatky 30 €
Odborné konzultácie 20 - 100 € za konzultáciu / úkon
Mediácia cena za úkon v rámci predmediačnej činnosti a mediácie paušál
nemajetkové občianskoprávne spory, rodinné nezhody, susedské spory, úprava starostlivosti o maloleté deti a výživné, majetkové spory do 1.000 € 20 € 100 €
Majetkové spory - občianskoprávne, pracovnoprávne, rodinnoprávne, obchodnoprávne od 1.001 € do 10.000 € alebo ak hodnota sporu nie je známa; výživné okrem výživného pre maloleté dieťa 30 € 200€
Majetkové spory - občianskoprávne, pracovnoprávne, rodinnoprávne, obchodnoprávne od 10.001 € do sumy 30.000 € 50 € 3% z hodnoty sporu
Majetkové spory - občianskoprávne, pracovnoprávne, rodinnoprávne, obchodnoprávne od 30.001 € do sumy 50.000 € 80 € 990 €
Majetkové spory - občianskoprávne, pracovnoprávne, rodinnoprávne, obchodnoprávne od sumy 50.001 € 100 € 1% z hodnoty sporu (min. 1.000 €)
Rozdelenie bezpodielového spoluvlastnístva manželov (BSM) 80 € (akciová cena do 31.8.2019) 1% z hodnoty aktív a pasív (min. 250 €)

Pojmy

Úkonom sa rozumie stretnutie v dĺžke 90 minút, telefonické konzultácie (po sčítaní za každých 45 minút), e-mailová komunikácia v rozsahu 3 normostrán (180 znakov); dohoda, stanovisko alebo iná písomnosť za každú normostranu

Pušálom sa cena vypočítava, ak je to dohodnuté v zmluve alebo ak je mediácia ukončená mediačnou dohodou a výpočet paušálom je pre strany sporu výhodnejší

Pravidlá úhrady

Mediátor má nárok voči osobám zučastneným na mediácii na primeraný preddavok na odmenu a výdaje. Preddavok sa skladá k rukám mediátora pred začatím požadovaného úkonu mediačnej služby.

Pri on-line mediácii, kde sa s jednou alebo oboma stranami komunikuje prevažne telefonicky alebo emailom je cena spravidla dohodnutá paušálom podľa typu a hodnoty sporu.

Pri spotrebiteľských sporoch nesmie výška odmeny závisieť od výsledku mediácie.

Dohodnutá odmena mediátora je splatná aj vtedy, ak nie je uzavretá mediačná dohoda. Kedže účasť a zotrvanie v mediácii je založené na zásade dobrovoľnosti, mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť konkrétnej sporovej strany na mediácii, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade dohodne s osobami zúčastnenými na mediácii.

Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie, uhradený navrhovateľom mediácie, sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou druhou stranou sporu nevracia.

Spôsob platby sa určí na základe dohody a to buď platbou v hotovosti alebo prevodom na bankový účet mediátora.

V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne.

Uvedené ceny sú vrátane DPH, t.j. DPH sa neúčtuje.

V prípade, že v rámci mediačného konania sa prejednáva viac sporov medzi zúčastnenými osobami, cena mediácie sa určuje dohodou medzi mediátorom a zúčastnenými osobami.

Ak je aspoň jedna zo strán mediácie v hmotnej núdzi, platenie úhrad za mediáciu sa spravuje osobitným predpisom ( zákon 327/2005 Z .z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi)

Osobitné upozornenia

Do poplatku za úkony smerujúce k začatiu mediácie nie je zahrnutý poplatok za uloženie Dohody o začatí mediácie * uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii príp. ich zástupcami a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín v zmysle §73k zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a s tým spojené výdavky (osvedčenie pravosti podpisu a pod.).

Odmenu mediátora v spotrebiteľských sporoch môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10% odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

Cennník je platný od 1.1.2019