Preambula

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1 - Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:

 • dobrovoľnosti ich účasti,
 • možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp.ukončiť,
 • skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôlizúčastnených strán,
 • odplatnosti služby mediátora na základe dohody,
 • úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadeníprocesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody,
 • o dôvernosti celého procesu.
 • Článok 2 - Vedenie procesu mediácie

  Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi: nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,

  • vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,
  • koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,
  • zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,
  • je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,
  • vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,
  • v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,
  • mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

  Článok 3 - Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

  Mediátor:

  • nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
  • verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

  Článok 4 - Záväzky mediátora k profesii

  Mediátor:

  • sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,
  • sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,
  • by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,
  • môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.